صحاک مار دوش و خامنه ای

سیدعلی ضحاک فریاد دانشجویان را بشنود”خونی که در رَگ مااست خوراک رهبر مااست”
#بهروز_ستوده

یکی ازشعارهای دانشجویان مبارز دانشگاه تهران در روزهای اخیر این بوده است:”خونی که دررَگ مااست، خوراک رهبر مااست”

حکایت ضحاک ماردوش و قیام مردم ایران به رهبری کاوه آهنگرعلیه او که ازداستانهای تاریخ اساطیری جغرافیای فرهنگی ایرانزمین است را کمتر ایرانی میتوان یافت که در دوران کودکی از زبان بزرگترها نشنیده باشند: پادشاهی سفاک و ستمگر با دو مار روئیده برشانه هایش که خوراک روزانه آن دو مار مغز سردو جوان ایرانی بوده است که میبایستی همه روزه در آشپزخانه قصر ضحاک کشته میشدند تا مغز آن دو جوان خوراک مارهای روئیده بر شانه های ضحاک گردد و بدین سان ضحاک از گزند مارهای کشنده درامان باشد.

شبیه سازی ضحاک ماردوش با سیدعلی خامنه ای وشعارابلهان ذوب شده درولایت فقیه که درمراسم های حکومتی سرمیدهند:”خونی که دررَگ مااست هدیه به رهبرمااست” بیانگرتیزهوشی دانشجویان آزاده دانشگاه تهران است که همیشه ودرسخت ترین وخفقان آورترین شرایط خواسته ودرد ورنج مردم ایران بازتاب داده اند. اما درمقام مقایسه، به جرأت میتوان گفت که جنایات ضحاک ماردوش و جنایاتی که سیدعلی خامنه درطول حکومت اش مرتکب شده است قابل قیاس نیستند.

ضحاک برای زنده ماندن خود روزی دوجوان ایرانی را می کشته است، سیدعلی خامنه ای برای بقای حکومت خود حاضراست روزی هزارنفر را بکشد.

مگرندیدیم که به فرمان اودرجریان اعتراض مردم به گران شدن بهای بنزین،فقط طی سه روزبیش از ۱۵۰۰ نفربه فرمان او کشته شدند، هزاران نفر مضروب ومجروح گردیدند   وهزاران نفردیگردستگر وشکنجه شدند، یا درمورد فاجعه سرنگون ساختن هواپیمای مسافربری خطوط هوائی اوکراین،مگر ندیدیم نیروی تحت رهبری خامنه ای دریک چشم به هم زدن ۱۷۶ مسافربیگناه که هیچگونه دخل وتصرفی درجنگ ومنازعات سیاسی نداشته اند به خاکسترتبدیل شدند. آماربه کسانی که قتل رسیده اند در طی دوماه گذشته، آدمهائی که درمراسم دفن قاسم سلیمانی جنایتکارزیردست وپا له شدند

وکشته شدگان تصادف اتوبوسی که مردم را برای شرکت درمراسم عزای قاسم سلیمانی حمل میکردند راهم اگراضافه کنیم به تعدادکشته شدگان در دوماه اخیر، رقمی حدود دوهزارکشته بدست میاید، که سیدعلی خامنه ای بعنوان رهبرمطلق وفرمانده کل قوای نظامی وغیرنظامی و تبلیغاتی وسیاست داخلی وخارجی ودریک کلام فرمانده کل ساختارضدایرانی وضدبشری نظام جمهوری اسلامی، درقتل وکشته شدن تمام آنان بطور مستقیم یا غیرمستقیم نقش داشته است

. بنابراین در مقام مقایسه، ضحاک ماردوش که روزی دوجوان ایرانی برای زنده ماندن خود به قتل میرسانده است درجنایتکاری وآدمکشی به گَرد سیدعلی خامنه ای که درطول حکومت ننگین خود مسئول مرگ دهها هزارانسان بیگناه است نمیرسد.

واما بخش حماسی وآموختنی درداستان اساطیری ضحاک ماردوش وکاوه آهنگر، قیام کاوه آهنگرداغدیده است است که مردم را دعوت به برانداختن وبه کیفررساندن ضحاک ماردوش میکند. کاوه آهنگرکه مظهرآگاهی ومبارزه با ظلم وبیدادگری است، خود جوان ازدست داده وشاهد کشتن جوانان ایرانی برای زنده ماندن ضحاک بوده است، کاوه آهنگرمیداندکه برانداختن بساط جوان کُش و ظلم وبیداد ضحاک ماردوش کاری نیست که ازعهده یکنفر وده نفر وصدنفربرآید بلکه برای انجام این مهم به عزمی راسخ و قیام عمومی مردم ستمدیده وداغدارنیازاست. پیش بندآهنگری وچرمی کاوه، به پرچم ونماد اتحاد وقیام علیه ضحاک سفاک وجوان کُش تبدیل میشود.

پیش بند چرمی کاوه آهنگرکه به مثابه پرچم وحدت واتحاد مردم ایران علیه آدمکشی وظلم وبیداد درتاریخ اساطیری ایران سرفرازی میکند امروزه به همت برخی ازگروهک های سیاسی خارج از کشوروجیره خواران اعزامی جمهوری اسلامی به خارج از کشور، به عامل دامن زدن به تفرقه درمیان مخالفان حکومت اسلامی تبدیل شده است، گوئی که همه چیز درست است وحکومت سیدعلی ضحاک را سرنگون کرده اند و مشکل اساسی مردم ایران درحال حاضر تعیین نوع پرچم ایران است که این بی خردان بخاطر آن یقه یگدیگر را  میدرند!

. با این وجود چه باک که جنبش پرخروش سیاسی و مدنی در داخل کشور و کنشگران شجاع این جنبش ها در هر فرصتی بر ضرورت اتحاد ملی ایرانیان برای گذر از حکومت نکبت آفرین جمهوری اسلامی تأکید میکنند

و مضاف براین آندسته از به اصطلاح روشنفکران پریشان فکری که در قالب تئوریسین و فعال سیاسی و حقوق بشری، برای توجیه فرقه گرائی خود و تفرقه و پراکندگی اپوزیسیون خارج از کشور، شیپور را سرگشاد می نوازند و به اعتبار گفته “همه با هم”خمینی شیاد که گویا حاصلش انقلاب اسلامی شده است! در رد و مضرات “همه باهم” قلمفرسائی ها کرده اند و ستایشگر”همه با گروه من” شده اند! غافل از اینکه یکی از عوامل دوام و بقای جمهوری اسلامی و چهل ساله شدن آن، همین تشتت و تفرقه درمیان مخالفانش است که بی تردید وزارت اطلاعات و اطاق فکر آدمکشان حکومت ولایت فقیه صحنه گردان آن هستند

بزودی انبوهی ازستمدیدگان وداغدیدگان در زیر پرچم دادخواهی کاوه آهنگرگردهم میایند و عزم خود را برای برانداختن وبه کیفررساندن ضحاک ستمگر وآدمکش جزم میکنند. آری در داستان ضحاک و کاوه آهنگرکه نمیدانیم قدمت آن به چندهزارسال میرسد، عنصراتحاد مردم و”همه باهم” برای برانداختن ظلم وستم نقش اساسی وتعیین کننده بازی میکند، امادریغ ودرد که برخی ازایرانیان مدعی آزادیخواهی درعصرکنونی، حتی ازاین دادستان اساطیری ادبیات کهن ایران نمیتوانند بیاموزند ودرس بگیرند

. نگاه کنیدبه صف مخالفان جمهوری اسلامی ومدعیان دمکراسی خواهی درخارج ازکشور که چون لشکری شکست خورده هرچندنفر درگوشه وکناری برای خود پرچم ودکان ودستکی درست کرده اند و مردم را به تفرقه و پراکندگی دعوت میکنند، دانسته یا نادانسته آب به آسیاب جمهوری اسلامی میریزند وسالهااست که به امید آینده ای نامعلوم دکانهای بی رونق خودرا با تکرارگفته ها ونشته های بی پشتوانه تزئین میکنند.