رستم  یلی بود در سیستان

همانطور که میدانید رستم  یلی بود در سیستان که خدابیامرز فردوسی کردش رستم دستان. ضمن تشکر از آن مرحوم گرامی که در آن زمان، بیشتر از مسئولان فعلی مملکت به استان ما توجه داشت، آرزو میکنم که ایکاش رستم یک امامزاده بود. شعرش هم میشد: که رستم ملایی بود در سیستان من او را کردم رستم علیهالسلام.

اگر رستم امام زاده بود، برایش حتمن در دوران صفویه، بقعه و بارگاهی میساختند. ترقی و پیشرفت استان ما هم حداقل از رژیم گذشته شروع میشد. دلیلش این است که اعلیحضرت فقید که همیشه به ائمه اطهار ارادت قلبی داشتند، علاوه بر زیارت مشهد مقدس به سیستان و بلوچستان مقدس هم مشرف میشدند. میدانید که ذات همایونی هر کجا که نزول اجلال میفرمودند، دستورات اکیدی هم صادر میفرمودند. حتم دارم روی ارادتی که به مرحوم فردوسی داشتند برای گسترش و مطلا کردن صحن مقدس حضرت رستم ارواحنا فدا، بودجۀ لازمه در اختیار تولیت بارگاه قرار میدادند.

بعد از انقلاب هم اگر به ما یک واعظ طبسی کوچولو تعلق میگرفت، حجم غبار روبی پولی ما از حرم مطهر صاحبِ والای گرز علیهالسلام، از ریگهای روانی که بادهای صد و بیست روزه در سیستان جابجا میکنند بیشتر میشد.

با برخی از دوستان که واقعاً نمیشود راجع به زنده یاد فردوسی و شاهنامه، بدون وضوی ملی حرف زد. بعضی از شخصیتهای شاهنامه هم اتوماتیک وار در سطح خدا و پیغمبرند و امامزاده خطاب کردن آنها توهین است،

اما رستم مال خودمان است. باور بفرمایید که ما در استان سیستان و بلوچستان نیاز مبرمی به یک امامزاده داریم. برخی از دوستان میگویند که این شدنی نیست. در صورتی که این یکی از شدنیترین کارهاست. خدا بیامرز زال، پدر رستم، با آن موهای سفید که به دنیا آمد، ظرفیت پیغمبر شدن را هم داشت.

کرامات بالاتر از این که آدم با سیمرغ حرف بزند؟ شما یک پیغمبر پیدا کنید که شیر مرغ معمولی خورده باشد. فکرش را بکنید، عدهای از سرسپردههای سام که میتوانستند کافر باشند، زال علیهالسلام را میاندازند دامنۀ کوه. نه کوههای بلوچستان بلکه کوه البرز. از همین یک تیکه، میشود روضههای پر سوز و گدازی ساخت. طفل بی کس و کار، بی آب و طعام، انگشتش را میگذارد در دهانش. فرشتگان زار زار گریه میکنند. خدای ارحمالراحمین میپرسد:”ای فرشتگانم شما چرا گریه میکنید؟” فرشتگان میگویند: “بار الاها، طفل معصوم انگشتش را گذاشت در دهانش.”  ارحمالراحمین میگوید: “طفل انگشتش را نگذارد در دهانش، کجای خود بگذارد؟ گریه نکنید. من کوه البرز و سیمرغ را الکی نساختهام.”

Continue reading “رستم  یلی بود در سیستان”

A Brief About The BBC

A Brief About The BBC The BBC (British Broadcasting Corporation Limited) was founded in 1922 and became a state-owned company in 1927 after receiving a royal license.  The BBC is now a semi-autonomous state-owned company run by a board of trustees.  The BBC claims that the company is not under any commercial or political influence and is accountable only to its audience;  Because all parts of it, except the “global part”, are funded by the cost to the British people of watching television.  But the BBC World Service is funded by the government and the British Foreign Office.  The field of activity of this section is radio, television and internet.
 The global sector is administratively a subset of the London diplomatic apparatus, and its macro-policies are always overseen by government officials or their representatives.  Although BBC officials insist on the independence of their global service, in order to approve and implement various programs, they need to present their plans to legislators and executives and have direct parliamentary review and approval through the Foreign Diplomacy Division of the Foreign Affairs Committee and the State Department.
 Therefore, it seems that the production and broadcasting of BBC foreign programs is in line with the UK’s “public diplomacy”;  The British Foreign Office has named the BBC World Service one of the four pillars of British public diplomacy.1
 Public diplomacy is a new way of achieving countries’ foreign policy that emphasizes direct communication and influencing the public opinion of nations instead of dealing with governments to advance the goals and interests of a country.  The British Foreign Office’s official website defines public diplomacy as “achieving political goals by working with the general public abroad”.
 This method minimizes the cost of implementing decisions and pursuing interests at the destination and breaks down the barrier of resistance to “others” or “aliens”.  In the meantime, media outlets that have an audience outside the geographical borders of a country will do the most to advance national interests.  That is why the BBC’s foreign sector is funded by the British government.
 According to Nicholas Call, an expert on the history of public diplomacy, one of the BBC’s problems in this regard is the impossibility of getting rid of the unpleasant memories of the Iranian audience of the network’s not very defensible past and focusing only on the glorious future.  The BBC Persian TV channel uses various methods to attract more audiences and show its familiarity and closeness to Iranian and Persian culture.  For example, in the first days of its operation, the BBC Persian TV channel tried to make the mentality of some Iranians about “Britain’s hidden hand in Iranian politics!”  In the context of the illusion of conspiracy and practically create a credible and neutral image of himself in front of the audience that in Iran today seeks no benefit other than bringing peace and human rights to Iranians.
 The BBC is full of agents of the Islamic regime. The fact that it covers the main facts in this media because of the regime’s weapons considers the Afghan and Persian programs as a criterion for diminishing values, because this media has a separate program for all nations, but  Iranians and Afghans, because they are a backward nation together, in their opinion, are both of the same fabric, and these.  They have a BBC channel in which 60% of its shareholders are agents of the Islamic Republic, and in order to revive the Taliban government in the BBC news, they have long been full of lies and facts due to the weapons of politicians and influential elements of the Islamic Republic.  They show little color and why this Mr. Mehdi Khalaji shows his activities and programs there, it is obvious because of the influence of the Islamic Security Organization because these programs are recorded for Iran and Afghanistan. He blocked me because he removed all the comments.  The masters of the Islamic regime were reciting and it was a loss for them and it was a tragedy for them to write statements from Hazrat Abdu’l-Bah ، under themCoverage of Iranian news in the elections Religious democracy in Iran is undoubtedly a new phenomenon in the world of politics that should be understood differently from other well-known political systems and structures in the world.  Three decades after the establishment of the Islamic Republic and looking at its 30 years of experience, it seems that politics in Islamic Iran is based on three main pillars: Islam, the people and the leadership.  The legal-political structures envisaged in the constitution also practically reflect the relationship of the people with the leadership (Vali-e-Faqih) based on and within the framework of Islam, and according to the spirit of the constitution, will advance Iranian society towards divine perfection.
 In the case of elections, apart from the behavior of political elites, media executives, candidates and their organized supporters in the form of election campaigns, what is most noteworthy is the popular behavior of the people and the leadership in Iran.
 The BBC, which specializes in “writing between two lines” and running around conservatively, is also considering thought-provoking policies in covering Iranian news and analyzing subsequent events during the 10th presidential “We are witnessing a change in the attitude of the candidates protesting against the Iranian presidential election, and they must take steps to accept the results of this election,” the BBC Persian service chief said. Years ago, the insistence of British Foreign Office officials and the BBC World Service to broadcast propaganda against the nationalization of the oil industry in Iran and the Mossadegh government caused even the Persian producers and staff of the network to stop working for a while in protest of this policy.  Now we can ask: is history repeating itself or is a new game on the way !?
 In this regard:  References from the Leader of the Revolution about the BBC and foreign media
 PS: 1. See: “What is the BBC looking for in Iran?”  In the radiant 2. Mohammad Hassanein Heikal, a well-known Arab historian and journalist, described the reduction of street protests after the Supreme Leader’s speech as a sign of Iran’s very cohesive public image, in a special program on “Ba Heikal” aired on Al-Jazeera television.  “The Islamic Republic remains strong and enjoys the unity of its internal ranks under the powerful leadership of Ayatollah Ali Khamenei,” the UAE-based Al-Khaleej newspaper reported in its online edition on July 30, 2009, citing street protests and post-election unrest.  ” Zbigniew Brzezinski, a former US National Security Adviser, described the election debate in Iran as a social and domestic issue, saying: “Controlling Iran’s current issues and developments depends on the tact and intelligence of the Iranian leadership. I think the Iranian system  “It will solve this problem well.” 3. Another look: Accepting Mr. Ahmadinejad’s expenses, why? 4. Another look: the political meaning of the two Friday prayers 5. Deciphering recent developments: Do all roads lead to the leader? 6. Khamenei: The election rejected some properties 7. The same 8. At the inception of BBC Persian Radio, the election of a prominent Baha’i leader, Hassan Baliozi, to run it clearly demonstrated the extent to which BBC officials claimed neutrality and adhered to their Charter on the need to maintain the neutrality and restraint of its secretaries, producers and staff.  The networks are honest in political and religious terms.  Baliuzi, a member of the Afnan family and a close relative of Mirza Ali Mohammad Bab, was the first to speak to the radio station at the beginning of the establishment of the Persian BBC;  He had joined the Baha’i National Assembly, Rezvan, a few months earlier.  After the establishment of the Persian section, he became a close adviser to Shoghi Effendi, the last known Bah رهبر’ عنوان leader, and in 1956 became a member of the Bah اد’. Supreme Administrative and Religious Council.  In addition to writing works on the history and propaganda of the Bahائ’. Faith, he chaired for years the “Bah ملی’ ملی National Spiritual Assembly” in the British Isles. 9. Look at: “The BBC pods!”  در a  election..